BESTYRELSE OG SKOLEKREDS

Vallekilde Højskole er en selvejende og uafhængig institution. Skolekredsen vælger syv medlemmer til bestyrelsen, som har det overordnede ansvar for højskolen. Herudover udpeger elevforeningen et medlem til højskolens bestyrelse.

Vallekilde Højskoles bestyrelse består af:

FORMAND
Gitte Løvgren
Valgt 2018 – 2020
Vallekildevej 128
4534 Hørve
Tlf. 5965 6711
Mobil 2162 5345
E-mail: gil@ringsted.dk
NÆSTFORMAND
Helle Solvang
Valgt 2018 – 2020
Rådmandsgade 30, 1
2200 København N.
Tlf. 5144 5610
E-mail: solvang.helle@gmail.com
BESTYRELSESMEDLEMMER
Janne Sulkjær
Valgt 2019 – 2021
Triersvej 4
4534 Hørve
Tlf. 5965 6580
Mobil 2372 4522
E-mail: mail@vallekilde-valgmenighed.dk

Herluf Forchhammer
Valgt 2018 – 2020
Højskolevej 19
4534 Hørve
Tlf. 2123 6108
E-mail: herlufforchhammer@live.dk

Jesper Froda
Valgt 2019 – 2021
Vikæret 1
4534 Hørve
Tlf. 5964 0178
Mobil 2013 3059
E-mail: jesper_froda@hotmail.com

Vagn Ytte Larsen
Valgt 2019 – 2021
Baldersparken 19
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 2178 9383
E-mail: vyl@odsherred.dk

Tyge Trier
Valgt 2018 – 2020
Rahbeks Alle 24, 1. th
1801 Frederiksberg C
E-mail: t@ttrier.com

VALGT AF ELEVFORENINGEN
Rikke Haarbo
Hamletsgade 26, 1.th
2200 København N
Telefon: 29 86 22 79
E-mail: rikkeandersenhaarbo@gmail.com

SUPPLEANTER
SKOLEKREDSEN
I de første 100 år af højskolens historie var den ejet af forstanderen. For 50 år siden blev ejerforholdet ændret til en selvejende institution med en skolekreds som det juridiske bagland. I dag er en skolekreds et lovkrav, hvis en højskole skal opnå godkendelse og dermed statstilskud.

Efter højskolens vedtægter kan enhver myndig person, som føler sig knyttet til skolen, blive medlem af skolekredsen. Det gælder også foreninger og institutioner.

Foreningen/institutionen betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Hver forening/institution kan afgive én stemme.

Efter højskoleloven skal medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen.
Medlemskabet er gældende fra 1. januar – 31. december. Kontingent skal være indbetalt for at opnå stemmeret.
Der påhviler ikke medlemmerne nogen økonomisk forpligtelse ud over det indbetalte kontingent, der ikke giver medlemmerne ret til nogen del af institutionens formue eller udbytte af nogen art, men alene til at afgive stemme ved fremmøde på generalforsamlingen.

Skolekredsen godkender vedtægterne, herunder højskolens formål og værdigrundlag. Ved den årlige generalforsamling aflægges beretninger, skolens årsrapport fremlægges til godkendelse og der foretages valg til bestyrelsen.
Medlemmer af skolekredsen kan deltage i højskolens korte kurser med rabat.
Bestyrelsen udsender efter hvert bestyrelsesmøde kort referat fra mødet og nyhedsbrev om aktuelle forhold på højskolen.
Ansøgning om optagelse stiles til bestyrelsen og sendes til højskolen på adressen:
vallekilde@vallekilde.dk

SKOLEN_RED_GRADIENT