fbpx
scroll-down-button scroll-up-button
scroll-down-button scroll-up-button
scroll-down-button scroll-up-button
scroll-down-button scroll-up-button
scroll-down-button scroll-up-button
scroll-down-button scroll-up-button
scroll-down-button scroll-up-button
scroll-down-button scroll-up-button

Vallekilde Højskoles vedtægter

§ 1. Skolens Hjemsted
Vallekilde Højskole er en selvejende og uafhængig institution med hjemsted i Vallekilde sogn, Odsherred Kommune, Region Sjælland. Vallekilde Højskole blev oprettet den 1. november 1865.

§ 2. Skolens Formål
Vallekilde Højskole er en grundtvigsk folkehøjskole, der arbejder inden for rammerne af den til enhver tid gældende lov om frie kostskoler.
Skolens eget værdigrundlag er: Vallekilde Højskole har været nysgerrig siden 1865. Vi synes, gode spørgsmål er vigtigere end korrekte svar, og vi skaber rammer for læring, der er drevet af lyst passion og humor. Vi lægger vægt på at samarbejde med verden uden for højskolen, så elever og kursister engagerer sig i omverdenen og får genveje til nye netværk. Vallekilde Højskole bidrager til løsninger på samfundsudfordringer gennem handling og debat, uanset om de er lokale, nationale eller globale.
Med et ophold på Vallekilde Højskole skal man kunne opdage nye sider af sig selv sammen med andre og få en tro på, at mere er muligt. Det gælder alle uanset alder og baggrund, og samværet på højskolen er båret af respekt for den enkelte, hvor alle bidrager til fællesskabet. Vi ønsker, at alle, der vælger Vallekilde Højskole, får energien til at tage et vigtigt skridt videre i livet og modet til at skabe forandringer og forfølge en drøm.

 

§ 3. Skolens faste ejendom
Skolen ejer ejendommene, matrikel nr. 2bc, 2f, 2m, 2ø, 3b, 3e, 4aa, 4b, og 4æ, Vallekilde by, Vallekilde.

 

§ 4. Skolens drift

Stk.1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling, bidrag fra skolekredsen og indtægtsdækket virksomhed.

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes med sparsommelighed og påpasselighed til gavn for skolen.

Stk. 4. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.

 

§ 5. Skolekredsen

Stk. 1. Medlem af skolekredsen kan enhver myndig person blive, som føler sig knyttet til skolen.

Stk. 2. Foreninger og institutioner kan være medlemmer af skolekredsen. Foreningen/institutionen betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Hver forening/institution kan afgive én stemme.

Stk. 3. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 4. Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent. Medlemskabet er gældende fra 1/1- 31/12. Kontingent skal være indbetalt for at opnå stemmeret.

Stk. 5. Skolens årsrapport udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlige myndigheder. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

Stk. 6. Der påhviler ikke medlemmerne nogen økonomisk forpligtelse ud over det indbetalte kontingent, der ikke giver medlemmerne ret til nogen del af institutionens formue eller udbytte af nogen art, men alene til at afgive stemme ved fremmøde på generalforsamlingen.

 

§ 6. Generalforsamlingen
Stk.1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne og træffer beslutning om skolens nedlæggelse.
Stk. 2. Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
3. Forstanderens beretning til orientering.
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
8. Eventuelt
Stk. 3. Ordinær årlig generalforsamling afholdes inden 1. juni med 14 dages varsel efter skriftlig meddelelse med dagsorden fra bestyrelsen til medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være bestyrelsen i hænde senest den 1.april. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 30 dage, efter enten 4 bestyrelsesmedlemmer skriftligt har forlangt det, eller mindst 10 % af skolekredsens medlemmer skriftligt forlanger ekstraordinær generalforsamling afholdt. Dagsorden må indsendes samtidig med begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Medlemmerne indkaldes skriftligt af bestyrelsen med 14 dages varsel.

Stk. 5. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog paragraf 13 og 14. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt det kræves af mindst et medlem.Stk. 6. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten, og den opbevares på skolen.Stk. 7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 7. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Den selvejende institution ledes af en bestyrelse på 8 stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2. 7 medlemmer på den ordinære generalforsamling af og blandt medlemmer af skolekredsen. 4 medlemmer afgår ved den ordinære generalforsamling på lige årstal. 3 afgår ved den ordinære generalforsamling på ulige årstal.

Stk. 3. Elevforeningen ved Vallekilde Højskole vælger 1 medlem samt 1 suppleant.

Stk. 4. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 5. Ved valg til bestyrelsen kan genvalg finde sted. På den ordinære generalforsamling vælges en første og en anden suppleant ved skriftlig afstemning for et år ad gangen.

Stk. 6. Ingen ved skolen ansat og ingen af skolens elever kan være medlem af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer.

Stk. 7. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 8. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

Stk. 9. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for skolens gæld. Bestyrelsesmedlemmer er ikke berettiget til at modtage honorar af skolens midler.

Stk. 10. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens § 7, stk. 2 og 3, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden.

 

§ 8. Bestyrelsens møder

Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller et flertal af bestyrelsens medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles.

Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger, herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Protokollen godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Ethvert bestyrelsesmedlem er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomiske eller særlige personlige interesser, I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn
til personers eller skolens interesse gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 8 om tavshedspligt.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

Stk. 8. Forstander og 1 repræsentant valgt af skolens faste medarbejderkreds kan uden stemmeret deltage i møderne. Bestyrelsen kan dog i konkrete sager beslutte at afholde møder, hvori der kun deltager bestyrelsens medlemmer.

 

§ 9. Bestyrelsens opgaver

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for kulturministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for generalforsamlingen. Det påhviler bestyrelsen at påse, at reglerne i love og bekendtgørelser m.v. for folkehøjskoler overholdes, samt at skolen bliver ledet i overensstemmelse med sit formål.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen.

Stk. 3. Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus. Bestyrelsen kan delegere godkendelse af indholdsplan til forstanderen.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom jf. § 8, stk. 4 om kvalificeret flertal.

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.

Stk. 7. Bestyrelsen varetager i øvrigt institutionens anliggender i overensstemmelse med nærværende vedtægter.

Stk. 8. Bestyrelsen skal nedsætte et forretningsudvalg bestående af formand og næstformand samt yderligere et medlem af bestyrelsen.

Stk. 9. Skolen tegnes af formanden samt mindst yderligere et bestyrelsesmedlem. Tegningsretten kan ikke delegeres.

Stk. 10. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport i overensstemmelse med gældende regler og for at årsrapporten indsendes til ministeriet inden for den fastsatte tidsfrist og at alle bestyrelsesmedlemmer har underskrevet årsrapporten.

Stk. 11. Bestyrelsen godkender en plan for skolens evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

Stk. 12. Bestyrelsen underretter Kulturministeriet om institutionens nedlæggelse.

 

§ 10. Skolens daglige ledelse

Stk. 1. Forstanderen forestår den daglige ledelse af skolen og har tillige det pædagogiske ansvar over for skolens bestyrelse og Kulturministeriet.

Stk. 2 Forstanderen indstiller til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af faste medarbejdere. Ansættelsesretten kan delegeres til forstanderen og kompetencen fastlægges i ansættelseskontrakten.

Ved ansættelse af viceforstander godkender bestyrelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder.

Forstanderen ansætter og afskediger selv det til skolen løst tilknyttede personale.

Stk. 2. Forstanderen har det administrative ansvar over for bestyrelsen, herunder, at ministeriets krav til indberetning og revision afholdes.

Stk. 3. Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander.

Stk. 4. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage konkrete retshandlinger, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.

Stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

 

 

§11. Medarbejderråd

Stk. 1. Skolens faste medarbejdere danner et medarbejderråd. Medarbejderrådets udtalelse indhentes i spørgsmål om planlægning af lange og korte kurser samt større bygningsopgaver. Medarbejderrådet deltager i tilrettelæggelsen af det daglige arbejde.

Stk. 2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap.2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt.

§ 12. Regnskab og revision

Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret. Årsrapporten udarbejdes hvert år inden den 1. april. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab og revision af frie kostskoler.

Stk. 2. Årsrapporten revideres af statsautoriseret revisor, som vælges af bestyrelsen for 2 år ad gangen.

Stk. 3. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1. maj, hvorefter årsrapporten, bilagt revisionsprotokollatet sendes til bestyrelsens formand til forelæggelse på den førstkommende generalforsamling. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive årsrapporten inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jfr. § 7.

 

§ 13. Ændring af vedtægter

Stk. 1. Ændringer i nærværende vedtægter kan kun foretages, når det vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 2. Kulturministeriet skal godkende vedtægterne samt ændringer heri jf. § 7 i tilskudsbekendtgørelsen for frie kostskoler, jf. standardvedtægtens § 11 stk. 1. (gælder ved sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform samt ved ændring af skoleform)

§ 14. Nedlæggelse

Stk. 1. Institutionen skal nedlægges, såfremt den ophører med at drive undervisningsvirksomhed efter formålsparagraffen.

Stk. 2. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer herfor. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 3. Ophører institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation. Bestyrelsen underretter Kulturminministeriet om institutionens nedlæggelse.

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk.5.

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Kulturministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.

Vedtægterne er vedtaget i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om tilskud til folkehøjskoler mv. nr. 807 af 19/07/2012, bilag 1 standardvedtægt.

Godkendt af generalforsamlingen 15. maj 2013
Godkendt af generalforsamlingen 21. september 2013

Besøg os
Tilmeld dig